Nature Camps Pvt. Ltd

Arail, Allahabad, Uttar Pradesh - 211 002

Nature Camps Pvt. Ltd, Allahabad - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Allahabad Airport 22.0 13.67
Allahabad High Court 8.0 4.97
Allahabad Railway Station 9.0 5.59
Arail/Sangam Ghat 0.5 0.31
Asharam Bapu Ashram 3.0 1.86
Maharishi Mahesh Yogi Ashram 0.0 0.03
Naini Railway Station 2.0 1.24
NewAllahabad Bridge 3.0 1.86
Someshwar Mahadev Temple 1.5 0.93