Hotel Royal Palace

Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201 301