Deepak Rest House

1 Star  

Vyasa Para, Jaisalmer, Rajasthan - 345 001

Deepak Rest House, Jaisalmer - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Amarsagar 25.0 15.53
Dunes Sam and Khuri 45.0 27.96
Gadisar Lake 0.9 0.55
Golden Fort 0.9 0.55
Kuldhara 25.0 15.53
Mandir Palace 0.9 0.55
Nathmal-ki-Haveli 0.9 0.55
Patwon-ki-Haveli 0.9 0.55
Salim Singh-ki-Haveli 0.9 0.55
Wood Fossil Park 25.0 15.53