Hotel Raj Palace

Shiv Road, Jaisalmer, Rajasthan - 345 001