Satkar & Sudarshan Resort

Jaisalmer, Rajasthan - 345 001