Hotel Prince

Jalori Gate, Jodhpur, Rajasthan - 342 001