Hotel EuroStar Inn

Khajuraho, Madhya Pradesh - 471 606