Hotel Gem Palace

Khajuraho, Madhya Pradesh - 471 606

Hotel Gem Palace, Khajuraho - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Javari Temple 1.0 0.62
Kandariya Mahadeva Temple 1.0 0.62
Khajuraho Airport 6.0 3.72
Khajuraho Railway Station 9.0 5.59
Khajuraho Temple 1.0 0.62
Raja Yashovarman Bus Stand 1.0 0.62