Hotel Gupta Palace

Khajuraho, Madhya Pradesh - 471 606