Yogi Ashram Guest House

Rajnagar Road, Khajuraho, Madhya Pradesh - 471 606