Hotel Natwar

Thane, Mumbai, Maharashtra - 400 604