Hotel Kashvi International

Arakashan Road, Delhi - 110 055