O.K. Palace

Pushkar, Rajasthan - 305 022

O.K. Palace, Pushkar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Ajmer 15.0 9.32
Chyavanashram Bus Stop 0.4 0.24
Jaipur International Airport 157.0 97.55
Prithviraj Smarak 15.0 9.32
Pushkar Lake 0.8 0.49
Pushkar Lake Palace 0.3 0.18
Pushkar Terminus Railway Station 3.0 1.86