Toshali Royal View

4 Star  

Kufri Chail Road, Shimla, Himachal Pradesh - 171 012