Ceylon Houseboat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Ceylon Houseboat, Srinagar - Photos & Videos