Hotel Green Park

Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Hotel Green Park, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Dal Lake 4.0 2.48
Nagin Lake 2.0 1.24