Hotel Swiss

2 Star  

Boulevard, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Hotel Swiss, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Hari Prabhat 5.0 3.1
Mughal Gardens 4.0 2.48
Pari Mahal 4.0 2.48
Shankaracharya Temple 6.0 3.72
Srinagar Airport 15.0 9.32
The Sheri Kashmir International Auditorium 2.0 1.24