Lake Guest House

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Lake Guest House, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Dalgate Bus Stop 2.0 1.24
Lal Chowk 2.0 1.24
Nishat Bagh 7.0 4.34
Shalimar Bagh 9.0 5.59
Srinagar International Airport 15.0 9.32
Srinagar Railway Station 15.0 9.32