Shah Parie Houseboat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Shah Parie Houseboat, Srinagar - Photos & Videos