Solomon & Sheba

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Solomon & Sheba, Srinagar - Photos & Videos